Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl


Statut szkoły podstawowejZobacz: Pozostałe dokumenty szkolne

Załącznik nr 1 do Statutu ZSP w Zajezierzu

Statut publicznej szkoły podstawowej w Zajezierzu


ROZDZIAŁ I


Postanowienia wstępne

§ 1

1. Ustala się następującą nazwę placówki: Publiczna Szkoła Podstawowa im. kpr. Michała Okurzałego w Zajezierzu.

2. Siedzibą Zespołu jest: ul. 28-go Pułku Artylerii Lekkiej 18 26-922 Zajezierze poczta Sieciechów

3. Organem prowadzącym szkołę jest: Samorząd Gminy Sieciechów

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest: Mazowiecki Kurator Oświaty - Delegatura w Radomiu

5. Szkoła posiada własny sztandar i ceremoniał. Ważne uroczystości szkolne (ślubowanie klas I, wręczenie świadectw ukończenia szkoły, ważne uroczystości państwowe, kościelne, itp.) odbywają się z udziałem sztandaru.

6. Cykl kształcenia trwa 6 lat.

7. Szkoła podstawowa umożliwia zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji określonych w podstawach programowych.

8. Szkoła używa pieczęci urzędowych:

1) pieczęci podłużnej o treści: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zajezierzu ul.28 PAL-u 18 26-922 Sieciechów Tel. 48 621-41-17 NIP 812-18-03-535 REG 672970324

2) pieczęci okrągłej z napisem " SZKOŁA PODSTAWOWA w Zajezierzu", w środku znajduje się Godło Państwa.

9. Na budynku szkoły znajduje się tablica z napisem "Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zajezierzu"

10. Na świadectwach szkolnych i innych drukach wpisuje się jako nazwę szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa w Zajezierzu


ROZDZIAŁ II


Cele i zadania Szkoły

§ 2

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie i Konstytucji Rzeczpospolitej zgodnie z ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji o Prawach Dziecka, a w szczególności:

1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.

2. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w Ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów.

3. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

§ 3

W celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły Dyrektor dokonuje ich podziału pomiędzy różne Organa Szkoły i nadzoruje ich właściwe wykonanie.

§ 4

1. Szkoła w zakresie nauczania zapewnia uczniom w szczególności:

1) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem;

2) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;

3) dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści;

4) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo -skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.);

5) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego;

6) traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;

7) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego;

8) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.

§ 5

1. Edukacja w szkole podstawowej wspomaga rozwój ucznia jako osoby i wprowadza go w życie społeczne poprzez:

1) wprowadzanie ucznia w świat nauki, poznanie języka, pojęć, twierdzeń i metod właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie;

2) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań ucznia;

3) wprowadzanie ucznia w świat kultury i sztuki;

4) rozwijanie umiejętności społecznych ucznia przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej.

§ 6

1. W zakresie kształcenia umiejętności wykorzystania zdobywanej wiedzy szkoła stwarza uczniom warunki do:

1) planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się;

2) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień;

3) efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm;

4) rozwiązywania problemów w twórczy sposób;

5) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych Ąródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;

6) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków;

7) rozwoju sprawności umysłowych i osobistych zainteresowań;

8) przyswajania sobie metod i techniki negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.

§ 7

1. Szkoła opracowuje program wychowawczy wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców. W zakresie wychowania szkoła zmierza do tego, aby uczniowie:

1) znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym;

2) rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie;

3) mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie;

4) stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych;

5) poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca na świecie;

6) uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych;

7) przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się;

8) kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

Szkoła wyposaża uczniów w wiedzę, umiejętności i nawyki pozwalające uniknąć zagrożeń cywilizacyjnych i zagrożenia patologią społeczną, co jest zawarte programie profilaktyki.

§ 8

1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza nad:

1) uczniami najniższych klas (zapoznanie ucznia z obiektem szkolnym przez wychowawcę klasy; opiekowanie się uczniami przez wychowawcę klas I podczas zajęć lekcyjnych i w czasie przerw; prowadzenie wywiadów środowiskowych; tworzenie atmosfery życzliwości, ciepła i spokoju);

2) uczniami z zaburzeniami i wadami rozwojowymi; narządów ruchu, słuchu i wzroku (odpowiednie usadzanie w klasie uczniów z wadami słuchu i wzroku); rozmowy wychowawcy z rodzicami w sprawach leczenia, środków pomocniczych lub zaleconego przez lekarza sposobu postępowania z uczniem; usprawnienie leczenia, rehabilitacji i edukacji dzieci i młodzieży przewlekle chorych i niepełnosprawnych poprzez umożliwienie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej i przewlekle chorej uczęszczania do szkół masowych w celu zapobiegania izolacji społecznej oraz kształtowanie prawidłowych interakcji między dziećmi niepełnosprawnymi a ich zdrowymi rówieśnikami; według zaleceń i wytycznych poradni psychologiczno - pedagogicznej szkoła prowadzi nauczanie indywidualne);

3) uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki, w tym stała bądĄ doraĄna pomoc materialna.

§ 9

1. Szkoła udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez:

1) diagnozowanie środowiska ucznia,

2) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwienie ich zaspokojenia,

1) rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,

2) kierowanie na badania diagnostyczne do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej za zgodą rodziców,

3) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i programu profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,

4) wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia,

5) umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców,

6) eliminowanie przyczyn społecznego niedostosowania oraz ochrona dzieci przed skutkami demoralizacji poprzez:

a) poznawanie warunków życia uczniów niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem;

b) powiadomienie organów Policji, Prokuratury i Sądów o rażących zaniedbaniach rodzicielskich, zjawiskach powodujących demoralizację dzieci;

c) utrzymywanie stałych kontaktów z rodzicami i opiekunami.

9) Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli;

10) wychowawca prowadzi swój oddział przez cały tok nauczania w klasach I - III i IV – VI, w szczególnych przypadkach Dyrektor przydziela innego nauczyciela wychowawcę.

1. Powyższe zadania realizowane są we współpracy z rodzicami, nauczycielami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży oraz innymi placówkami.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest dobrowolna i nieodpłatna, udzielana na wniosek ucznia, rodziców, nauczyciela prowadzącego zajęcia, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

3. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole:

a) Zajęcia rozwijające uzdolnienia

b) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

c) Zajęcia specjalistyczne,

d) Porady dla uczniów,

e) Porady, konsultacje i warsztaty dla rodziców i nauczycieli,

4. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8.

5. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w uzyskaniu osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8 uczniów. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut.

6. Zajęcia specjalistyczne organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć wynosi od 3 do 10 uczniów. Za zgodą dyrekcji zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.

7. Porady i konsultacje dla uczniów oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców uczniów i nauczycieli prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści.

8. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi w szkole jest zadaniem zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców , prowadzących zajęcia z uczniem.

§ 10

1. Nauczyciele, wychowawcy i rodzice współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci, stosując następujące formy:

1) zebrania rodziców każdej klasy we wrześniu, inicjowane przez wychowawcę klasy, m. in. w celu:

a) zapoznania rodziców ze statutem szkoły(w tym regulaminem wewnątrzszkolnego systemu oceniania);

b) zapoznania rodziców z programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły;

c) zapoznania rodziców z rodzajami organów szkoły (szczególnie rodziców uczniów klas pierwszych);

d) zapoznanie rodziców z Radą Rodziców i jej kompetencjami (określenie porządku obrad, potwierdzenie, że rodzice zostali zapoznani z dokumentami szkoły, przeprowadzenie tajnych wyborów, wybranie jednego przedstawiciela rady oddziałowej, który będzie reprezentował ją w Radzie Rodziców szkoły;

e) z informacjami zawartymi w § 4 ustęp 1 i 2 rozporządzenia o klasyfikowaniu i ocenianiu uczniów.

2) przekazywanie rzetelnej informacji na temat danego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;

3) zebrania rodziców klas śródokresowe inicjowane przez wychowawcę klasy celem:

a) zapoznania rodziców z postępami w nauce i osiąganymi wynikami pracy, zachowaniem oraz innymi uwagami o uczniach;

b) ustalania z rodzicami przyczyn niepowodzeń szkolnych i przedkładanie rodzicom znanych już przyczyn oraz ustalanie wspólnych oddziaływań wychowawczych w stosunku do ucznia;

c) udzielanie informacji i rad o kierunkach i możliwościach dalszego kształcenia młodzieży;

d) zebrania semestralne "wywiadówki" w celu:

- zapoznania rodziców z wynikami klasyfikacji semestralnej;

- przekazania informacji z życia szkoły.

e) indywidualne spotkania z rodzicami i wychowawcami oraz nauczycielami w celach związanych z wychowaniem i nauczaniem;

f) rodzice winni także przejawiać aktywność we współpracy ze szkołą poprzez indywidualne kontakty z nauczycielami, wychowawcą i organami szkoły w celu:

- przekazywania nauczycielom i wychowawcy własnych spostrzeżeń w sprawach kształcenia i wychowania dziecka, informacji o sytuacjach szczególnych w środowisku domowym i otoczeniu, które mogą mieć wpływ na trudności wychowawcze i niepowodzenia szkolne ucznia oraz informacji o zaleceniach służby zdrowia, poradni, co do sposobu postępowania w stosunku do ucznia;

g) rodzice winni również zasięgać opinii lekarskiej, poradni psychologiczno -pedagogicznej w stosunku do wskazanych przez szkołę uczniów.

§ 11

1. Nauczyciel - wychowawca wspólnie z rodzicami ustalają na pierwszym spotkaniu formę i częstotliwość organizowania stałych spotkań w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze.

§ 12

1. Program wychowawczy szkoły uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

2. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.


ROZDZIAŁ III


Organy szkoły

§ 13

1. Organami szkoły są:

1) Dyrektor szkoły

2) Rada Pedagogiczna

3) Rada Rodziców

4) Samorząd Uczniowski.

§ 14

Kompetencje organów szkoły:

1. Dyrektor szkoły:

przełożonym służbowym wszystkich pracowników, przewodniczącym rady pedagogicznej,

1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą szkoły , jest przedstawicielem za zewnątrz;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny;

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji;

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;

6) Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

b) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom szkoły;

c) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły.

7) inicjuje posiedzenia Rady Pedagogicznej i jest jej przewodniczącym;

8)wstrzymuje wykonanie wszelkich uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem oraz informuje o tym niezwłocznie organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny(U. o S. O. art.41 ust.3);

9) wyraża zgodę na działalność stowarzyszeń i organizacji w szkole po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną;

10)w szczególnie uzasadnionych przypadkach kurator oświaty, na wniosek dyrektora szkoły, może wyrazić zgodę na udzielenie dnia wolnego od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających na ten dzień w wybraną sobotę;

11) zezwala na indywidualny program lub tok nauczania i wydaje w tej sprawie decyzję po zaleceniach wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną za zgodą organu prowadzącego;

12) zasięga opinii Rady Pedagogicznej i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w sprawie udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki uczniów;

13) zatwierdza indywidualny program nauki;

14) wyznacza w porozumieniu z Radą Pedagogiczną opiekuna ucznia realizującego indywidualny tok lub program nauki;

15) przyjmuje uczniów do klas pierwszych;

16) opracowuje kalendarz roku szkolnego zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji roku szkolnego;

17) podejmuje decyzję w sprawach odpracowania dni pracy zgodnie z rozporządzeniem MEN o organizacji roku szkolnego w porozumieniu z Radą Pedagogiczną;

18)obserwuje wszystkie formy zajęć w szkole;

19)dokonuje oceny pracy nauczyciela z inicjatywy własnej, samego nauczyciela, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę i Rady Rodziców; a także oceny dorobku zawodowego za okres stażu;

20) zapewnia organizację lekcji religii lub etyki dla grupy w klasie (grupa min. 7 uczniów) lub w grupach między klasowych przy małej ilości chętnych;

21) kieruje nauczyciela na badania okresowe lub kontrolne;

22) podejmuje decyzję o odprawie pieniężnej w przypadku rozwiązania umowy o pracę;

23) podejmuje decyzję w sprawie wynagradzania nauczycieli i innych pracowników, wysokości dodatków i nagród, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

24) ustala harmonogram zajęć nauczycieli w okresie wakacji zgodnie z art. 64 KN;

25) udziela nauczycielowi urlopu uzupełniającego zgodnie z art. 66 KN oraz innych urlopów zgodnie z obowiązującymi przepisami (naukowe, dla poratowania zdrowia);

26) zawiesza nauczycieli w pełnieniu obowiązków w przypadku toczącego się postępowania dyscyplinarnego zgodnie z art. 83 KN;

27) nadzoruje całokształt działalności świetlicy szkolnej i biblioteki szkolnej;

28) w wykonywaniu swoich zadań dyrektor szkoły współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim;

29) organizuje przeglądy stanu technicznego obiektu, prace konserwacyjno-remontowe oraz powołuje komisje w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkolnego;

30)podejmuje działania umożliwiające obrót używanymi podręcznikami;

31)wydaje decyzję o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego;

32) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej , dopuszcza do użytku zaproponowane przez nauczycieli programy wychowania przedszkolnego lub programy nauczania, ponosząc odpowiedzialność za ich zgodność z podstawami programowymi;

33)kontroluje realizację obowiązku szkolnego, w tym wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego lub przygotowania przedszkolnego poza szkołą, przedszkolem.

34) organizuje i sprawuje ogólny nadzór nad bezpiecznymi i higienicznymi warunkami nauki i pracy, a w szczególności:

a) zapewnia uczniom oraz pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki w czasie ich pobytu w szkole, jak również podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych organizowanych przez szkołę poza jej terenem; dba o aktualizację programów zabezpieczających szkolne komputery przed niepożądanymi treściami;

b) w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno - wychowawczych równomiernie rozkłada zajęcia w poszczególnych dniach tygodnia, zapewnia różnorodność zajęć w każdym dniu, nie łączy w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć tego samego przedmiotu( z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga),

c) organizuje dla pracowników szkoły różne formy szkolenia w zakresie BHP, zapoznaje ich na bieżąco z nowymi przepisami, instrukcjami i wytycznymi w tym zakresie i sprawuje nadzór nad przestrzeganiem tych przepisów przez osoby prowadzące zajęcia z uczniami.

35) jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników, przewodniczącym rady pedagogicznej,

36)rozstrzyga sprawy sporne między organami.

2. Rada Pedagogiczna:

1) Rada zatwierdza uchwałą:

a) wyniki klasyfikacji i promocji uczniów;

b) plany pracy szkoły;

c) wnioski stałych i doraĄnych komisji powołanych przez Radę;

d)wnioski wychowawców klas i innych pracowników szkoły w sprawie przyznawania uczniom nagród i wyróżnień oraz udzielania kar;

e) założenia organizacyjne wewnętrznego samokształcenia;

f) szkolne regulaminy o charakterze wewnętrznym;

2) Rada Pedagogiczna ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczyciela;

3)Podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole;

4) Wyraża zgodę na egzamin klasyfikacyjny na prośbę ucznia (rodziców/prawnych opiekunów) nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych;

5)wyraża zgodę na warunkową promocję ucznia w ciągu jednego etapu edukacyjnego szkoły podstawowej;

6)wyraża zgodę na przeprowadzenie egzaminu poprawkowego z dwóch przedmiotów;

7)podejmuje decyzję o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I-III szkoły podstawowej;

8)postanawia w sprawie niepromowania do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi ustalono ocenę naganną roczną zachowania;

9) Rada może zgłosić w formie uchwały wotum nieufności w stosunku do każdego nauczyciela, w tym również nauczyciela pełniącego funkcję kierowniczą w szkole, jeżeli narusza on obowiązujące przepisy lub zaniedbuje swoje obowiązki;

10) Rada Pedagogiczna opiniuje:

a) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

b)projekt planu finansowego szkoły;

c)wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

d)propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć i innych.

11)Przewodniczący Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do:

a) realizacji uchwał Rady Pedagogicznej;

b) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady Pedagogicznej w podnoszeniu poziomu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego szkoły;

c) oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

d) dbania o autorytet Rady Pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli;

e) zapoznawanie Rady Pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego oraz omawiania trybu i form ich realizacji;

f) analizowania stopnia realizacji uchwał Rady Pedagogicznej.

4) Członek Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do:

a) współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady;

b) przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń Dyrektora;

c) czynnego uczestniczenia we wszystkich zebraniach i pracy Rady Pedagogicznej, jej komisjach, do których został powołany, oraz w wewnętrznym samokształceniu;

d) realizowania uchwał Rady Pedagogicznej także wtedy, kiedy zgłosił do niej swoje zastrzeżenia;

e) składania przed Radą Pedagogiczną sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań;

f) przestrzegania tajemnicy obrad Rady Pedagogicznej.

5) w przypadku wstrzymania przez Dyrektora szkoły realizacji uchwały Rady Pedagogicznej niezgodnej z przepisami prawa oświatowego - sprawę rozstrzyga organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Decyzja organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczna.

6) Rada Pedagogiczna uchwala regulamin Rady Pedagogicznej, który nie może być sprzeczny z niniejszym statutem.

7) przygotowuje projekt statutu szkoły.

3. Rada Rodziców.

1)Do kompetencji rady rodziców należy:

a) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

- programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

- programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki;

c) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

2) Do zadań Rady Rodziców jako samorządnego przedstawiciela rodziców należy współdziałanie z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, organem prowadzącym szkołę i organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami celem optymalizacji realizowania zadań szkoły, a w szczególności:

a) udział w perspektywicznym programowaniu pracy szkoły;

b) pomoc w polepszeniu organizacji i warunków pracy szkoły;

c) współdziałanie ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy celem zapewnienia realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych szkoły;

d) udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz organizacjom młodzieżowym i społecznym działającym w szkole;

e)podejmowanie działań na rzecz podnoszenia kultury pedagogicznej wśród rodziców;

f) uczestniczenie w planowaniu wydatków szkoły;

g) podejmowanie działań w celu pozyskiwania środków dla szkoły oraz na działalność opiekuńczo - wychowawczą;

h) gromadzenie na koncie Rady Rodziców środków pozyskiwanych przez szkołę z zakładów pracy lub organów administracji państwowej, itp. oraz wydatkowanie ich według rachunków na potrzeby szkoły;

i) decydowanie w sprawie dofinansowania różnego rodzaju imprez dla uczniów;

j) przeznaczanie na potrzeby szkoły środków zgromadzonych na koncie Rady Rodziców (polepszenie warunków bhp oraz zaopatrzenie w artykuły potrzebne do pracy szkoły).

k) na każdy rok sporządzany jest roczny plan finansowy dochodów i wydatków będący odzwierciedleniem działalności finansowej Rady Rodziców;

l) wysokość składek na Radę Rodziców jest proponowana co roku przez Radę Rodziców z początkiem roku szkolnego.

4. Samorząd Uczniowski:

1) Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły;

2) zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez przedstawicieli uczniów w głosowaniu tajnym;

3) organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów;

4) regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły;

5) Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski oraz opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań;

d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem.

6) przedstawia Radzie Pedagogicznej, Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności - w sprawach związanych z prawami uczniów;

7) występuje do Dyrektora w sprawie zaspokojenia potrzeb uczniów w zakresie rodzaju kół zainteresowań, jakie należałoby wnieść do organizacji szkoły;

8) Samorząd Uczniowski współpracuje z Radą Pedagogiczną delegując swoich przedstawicieli na posiedzenia w celu:

a) przedkładania Radzie Pedagogicznej spraw uczniowskich związanych z całokształtem funkcjonowania szkoły;

b) ustalania zakresu pomocy ze strony nauczycieli w realizacji zamierzeń Samorządu Uczniowskiego.

9) Samorząd Uczniowski współdziała także w sposób pośredni z Radą Pedagogiczną poprzez wychowawców oraz stałego opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

§ 15

1. Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów pomiędzy nimi:

1) każdy z organów szkoły ma zapewnioną możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji zawartych w statucie;

2) organy szkoły wymieniają pomiędzy sobą informacje o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach;

3) istnieje możliwość rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły;

4) każdy z organów szkoły współdziała z Dyrektorem szkoły w sprawach leżących we wspólnych kompetencjach;

5) kompetencje poszczególnych organów mogą być rozszerzone lub w inny sposób zmienione stosownie do ewentualnych zmian w ustawie o systemie oświaty, Karcie Nauczyciela, zmian w aktach wykonawczych do ustawy o systemie oświaty albo w przypadku nowych tego typu aktów;

6) zmiany, o których mowa w pkt. 5 wprowadza się aneksem do statutu szkoły po opracowaniu go przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzeniu przez Dyrektora szkoły;

7) rozwiązywanie sporów między organami szkoły:

a) w przypadku, gdy organ szkoły współpracujący z Dyrektorem podejmuje uchwałę (decyzję) niezgodną z prawem, Dyrektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające w danej sprawie celem wycofania przyczyny sporu;

b) jeżeli postępowanie Dyrektora nie przynosi skutków pozytywnych, Dyrektor zawiesza wykonanie uchwały (decyzji) i powiadamia niezwłocznie organ prowadzący o zaistniałej sytuacji;

c) spory między pozostałymi organami szkoły są wyjaśniane i rozstrzygane przez Dyrektora szkoły, który o ich zaistnieniu winien być niezwłocznie powiadomiony przez organ/y/ szkoły;

d) Dyrektor szkoły rozwiązuje spór w następującym toku postępowania:

- wysłuchuje obydwu stron, zasięga opinii odpowiednich osób, instancji, organów szkoły, itp., celem właściwego rozeznania sporu, okoliczności, itp.;

- bada zgodność z prawem przedmiotu sporu, okoliczności, itp.;

- przedstawia stronom sporu wyniki postępowania wyjaśniającego i sugeruje sposób porozumienia albo podejmuje decyzje w ramach swoich kompetencji w celu rozwiązania sporu;

e) strony sporu i osoby prowadzące postępowanie wyjaśniające zobowiązane są do poszanowania i przestrzegania prawa oraz do aktywności w wysuwaniu inicjatyw w kierunku osiągnięcia porozumienia na jego gruncie.

8) Organy szkoły informują się nawzajem o zmianach dokonywanych w regulaminach swoich działalności.


ROZDZIAŁ IV


Współdziałanie rodziców ze szkołą

§ 16

1. Nauczyciele i rodzice (opiekunowie) współpracują ze sobą w sprawach wychowania, kształcenia i profilaktyki.

§ 17

1. Formy współpracy nauczycieli i rodziców:

1) indywidualne rozmowy,

2) zebrania klasowe,

3) udział rodziców w imprezach szkolnych, wycieczkach, biwakach, rajdach, dyskotekach, wieczorkach pożegnalnych dla klasy 6.

§ 18

1. W ramach współdziałania ze Szkołą rodzice (opiekunowie) zapoznawani są:

1) ze Statutem Szkoły, w tym z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

2) z programami realizowanymi w szkole,

3) z regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania,

4) z planem pracy wychowawcy klasy,

5) z postępami w nauce i zachowaniem swojego dziecka,

6) z możliwościami dalszego kształcenia,

7) z systemem organizacji zajęć pozalekcyjnych,

8) z możliwościami korzystania ze zorganizowanych form wypoczynku,

§ 19

1. Rodzice (opiekunowie) mają prawo:

1) wpływać na formy wychowania swojego dziecka,

2) współdziałać w realizacji programu wychowawczego i profilaktycznego,

3) uczestniczyć w imprezach organizowanych przez Szkołę,

4) wyrażać opinię na temat pracy Szkoły,

5) wpływać na poprawę warunków pracy Szkoły,

6) uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych,

7) decydować w sprawach badań w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych swoich dzieci,

§ 20

1. Rodzice (opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność za kształcenie i wychowanie swoich dzieci.

§ 21

1. Podstawowe obowiązki rodziców (opiekunów) dziecka wynikające ze współpracy ze Szkołą:

1) zapisanie dziecka do Szkoły do końca maja roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 lat,

2) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

3) rodzic jest zobowiązany dbać o higienę osobistą swojego dziecka w tym czystość ubrań oraz czystość ciała,

4) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,

5) systematyczne współdziałanie z wychowawcą ucznia i wypełnianie jego zaleceń,

6) uczestniczenie w zebraniach organizowanych przez Szkołę jest obowiązkowe. Na pierwszym zebraniu zostaje wybrana rada oddziałowa (w głosowaniu tajnym) oraz wychowawca zapoznaje rodzica ze Statutem i zasadami klasyfikowani, promowania i oceniania. Na zebraniach w grudniu i maju (miesiąc przed radą klasyfikacyjną), rodzice zapoznawani są w formie pisemnej z przewidywanymi ocenami z poszczególnych przedmiotów oraz oceną zachowania.

7) wywiązywanie się z podjętych zobowiązań,

8) reagowanie na przejawy niewłaściwego zachowania uczniów poza terenem Szkoły,

9) informowanie Szkoły o możliwościach wystąpienia niedostosowań społecznych wśród uczniów,

10) terminowe usprawiedliwianie nieobecności swoich dzieci w szkole/obowiązkiem rodzica jest poinformowanie wychowawcy telefonicznie lub pisemnie o przyczynie nieobecności dziecka w szkole. Rodzic musi dostarczyć usprawiedliwienie pisemne do wychowawcy w ciągu tygodnia począwszy od dnia kiedy dziecko przyszło do szkoły. Dopuszcza się usprawiedliwienie ustne przez rodzica bezpośrednio do wychowawcy.

11) zapewnia swojemu dziecku skromnego stroju,

12) dbanie o dobre imię Szkoły,

13) przyczynianie się do poprawy materialnych warunków funkcjonowania Szkoły,

14) w miarę możliwości współdziałanie w zwalczaniu patologii rodzinnej i społecznej,

15) respektowanie uchwały Rady Rodziców,

16) rekompensowanie szkód materialnych celowo wyrządzonych przez dzieci.

§22

1. Rodzice zaangażowani w pracy na rzecz Szkoły mogą być wyróżnieni dyplomem uznania.


ROZDZIAŁ V


Organizacja Szkoły

§ 23

1. W organizacji roku szkolnego uwzględnia się klasyfikację śródroczną i roczną .

1) Klasyfikacja śródroczna dokonywana jest w ostatnim tygodniu stycznia.

2) Drugi semestr trwa od pierwszego dnia po feriach zimowych albo od poniedziałku następnego tygodnia po zakończeniu semestru pierwszego do ostatniego dnia przed feriami letnimi.

§ 24

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

§ 25

1. Oddział można dzielić na grupy na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z informatyki i technologii informacyjnej oraz języków obcych - w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, z tym że liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio nie więcej niż 30 uczniów lub nie więcej niż 24 uczniów na zajęciach, podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

2. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV - VI prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

§ 26

1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

2. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I - III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym mowa w ust. l.

§ 27

1. Zasady bezpiecznego przebywania ucznia w szkole w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych:

1) za bezpieczeństwo ucznia między lekcjami odpowiada nauczyciel dyżurujący; dyżur rozpoczyna się co najmniej 15 minut przed zajęciami dydaktycznymi , równo z dzwonkiem rozpoczynającym przerwę i równo z dzwonkiem kończącym przerwę,

2) za bezpieczeństwo ucznia po dzwonku i w czasie lekcji odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia lub nauczyciel prowadzący zajęcia w zastępstwie osoby nieobecnej;

3) dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje świetlicę. Rodzice (prawni opiekunowie) wypełniają oświadczenie dotyczące zasad odbioru dziecka ze świetlicy;

4) nauczyciele nie mogą podawać uczniom żadnych leków.

5) za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć odbywających się poza terenem szkoły odpowiadają:

a) Kierownik wycieczki i opiekun grupy,

b) Na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo-turystycznej udającej się poza teren szkoły, lecz w obrębie miejscowości , bez korzystania z publicznych środków lokomocji, co najmniej jeden opiekun na 30 uczniów,

c) Na wycieczce udającej się poza teren szkoły korzystaniem z publicznych środków lokomocji w obrębie tej samej miejscowości, 1 opiekun na 15 uczniów,

d) Na wycieczce turystyki klasyfikowanej1 opiekun na 10 uczniów, a kierownik wycieczki musi posiadać odpowiednie uprawnienia, przy czym ubezpieczenie młodzieży i opiekunów wycieczki szkolnej jest obowiązkowe,

e) Rodzic może być wspomagającym pracę opiekuna wycieczki. Rodzic może być opiekunem wycieczki w przypadku gdy jest nauczycielem i ma uprawnienia do pełnienia funkcji opiekuna wycieczek szkolnych.

§ 28

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje świetlicę.

1) W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Świetlica szkolna jest czynna od przyjazdu autobusu szkolnego rano do rozpoczęcia pierwszej lekcji oraz od zakończenia lekcji zgodnie z planem lekcji do odjazdu autobusu szkolnego.

2) Do głównych zadań świetlicy w procesie wychowania należy:

a) poznawanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz kształtowanie wartościowych nawyków w zakresie zabawy i rozrywki:

- wprowadzenie zajęć dowolnych: gry stolikowe, majsterkowanie, zajęcia techniczne, plastyczne, umuzykalniające, praca z książką i czasopismem, gry i zabawy ruchowe;

- hodowla roślin ozdobnych w świetlicy;

- opieka nad zwierzętami i ptactwem (dokarmianie zwierzyny, czytanie prasy przyrodniczej, gazetki ścienne, wycieczki przyrodnicze);

- śledzenie zainteresowań czytelniczych dzieci i ich ulubionych zabaw (czytanie bajek, baśni, rozwiązywanie krzyżówek i rebusów, czytanie prasy dziecięcej i młodzieżowej);

- udział w imprezach tradycyjnych i okolicznościowych.

b) poznawanie swojego środowiska:

- poznanie historii naszej miejscowości;

- zwracanie uwagi na rozbudowę, powstawanie nowych ulic, upiększanie terenu,

c) pogłębianie i wzbogacanie wiadomości o Polsce i świecie współczesnym:

- słuchanie audycji radiowych, oglądanie programów telewizyjnych;

- czytanie prasy codziennej;

- pogadanki i rozmowy na temat bieżących wiadomości i wydarzeń w i na świecie;

d) upowszechnianie samorządności jako metody wychowawczej poprzez przyzwyczajanie do pracy na świetlicy - dyżury w czasie posiłków, sprzątanie po zajęciach, dbanie o ład i porządek w myśl hasła "Świetlica świadczy o nas";

e) organizowanie imprez i uroczystości w ramach wychowania społecznego;

f) współpraca świetlicy z rodzicami:

- zapewnienie uczniom opieki wychowawczej i dożywiania podczas pracy rodziców;

- pomoc dzieciom mającym trudne warunki materialne (bezpłatne korzystanie z obiadów);

- utrzymanie stałego kontaktu z wychowawcami klasowymi na temat zachowania, postępów w nauce i warunków materialnych wychowanków;

g) troska o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków oraz kształtowanie nawyków z zakresu higieny i życia codziennego:

- organizowanie czynnego wypoczynku uczniów po lekcjach i przed lekcjami (zabawy ruchowe, spacery, wycieczki);

- zwracanie uwagi na prawidłową postawę;

- kształtowanie cech psychomotorycznych dziecka (szybkość, wytrzymałość, zwinność) poprzez dobór odpowiednich zabaw i gier; utrzymanie w czystości i estetyce pomieszczeń świetlicy i ogródka szkolnego;

- zwracanie uwagi na kulturalne zachowanie się na zajęciach świetlicowych oraz przy stole podczas posiłku;

- wdrażanie do kulturalnego zachowania się na ulicy, w kinie, na podwórzu, itp.;

- rozmowy na temat higieny osobistej ł społecznej;

- wyrabianie umiejętności współżycia w grupie;

- przestrzeganie zasad świadomej dyscypliny;

- rozmowa na temat przepisów drogowych - bezpieczna droga do szkoły i ze szkoły; zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się w czasie przerw lekcyjnych;

h) dożywianie uczniów:

- utrzymanie na wysokim poziomie jakości żywienia w stołówce szkolnej (organizowanie szkolenia personelu kuchennego na temat racjonalnego żywienia i technologii żywienia);

- uzupełnianie sprzętu, zakup artykułów żywnościowych oraz ich systematyczne uzupełnianie;

- zbieranie odpłatności za dożywianie;

- załatwianie spraw związanych z odpłatnością za dzieci mające trudne warunki materialne (dzieci alkoholików, z rodzin rozbitych, biednych, sieroty i półsieroty);

i) poznawanie osobowości wychowanków:

- zapoznanie się z uczniami nowo przyjętymi do świetlicy; rozmowy z dziećmi i rodzicami;

- kontakty z wychowawcami klasowymi;

- obserwacje zachowań dzieci w czasie przerw, zabaw, gier, zajęć świetlicowych, na spacerze, w czasie pracy i podczas obiadu;

j) zadania organizacyjne świetlicy:

- przygotowanie obiektu (przegląd stanu technicznego pomieszczeń świetlicy, ustalanie prac związanych z remontami, malowanie pomieszczeń kuchni i bloku żywieniowego);

- prace związane z przygotowaniem do roku szkolnego;

3. Zadania nauczycieli pracujących w świetlicy:

a) Bezpośrednia odpowiedzialność za prawidłową działalność świetlicy;

b) Troska o bezpieczeństwo dzieci pozostających pod opieką świetlicy;

c)Zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji;

d)Troska o estetykę pomieszczeń świetlicy;

e)Troska o sprzęt audiowizualny i pomoce do zajęć oraz sprzęt stanowiący wyposażenie świetlicy;

f) Ścisła współpraca z dyrekcją szkoły;

g) Ścisła współpraca z wychowawcami klas oraz rodzicami i opiekunami dzieci uczęszczających do świetlicy.

§ 29

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, doskonaleniu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice.

3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej powinny umożliwiać:

1) gromadzenie i opracowanie zbiorów;

2) korzystanie ze zbiorów na miejscu i wypożyczanie ich poza bibliotekę;

3) prowadzenie przysposobienia czytelnicze - informacyjnego uczniów(w grupach i oddziałach);

4. Godziny pracy biblioteki powinny umożliwiać dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

5. Organizacja biblioteki szkolnej:

1) biblioteka, stosując właściwe sobie metody, środki i formy pracy, pełni następujące funkcje:

a) kształcąco - wychowawczą poprzez:

° rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z nauką szkolną i z indywidualnymi zainteresowaniami uczniów, przysposobienie ich do samokształcenia;

° przygotowanie do korzystania z różnych Ąródeł informacji oraz z sieci bibliotek i ośrodków informacji naukowej, technicznej i organizacyjnej;

° kształcenie kultury czytelniczej i wzbogacanie kultury humanistycznej uczniów;

° wdrażanie czytelników do poszanowania książki, czasopisma i innych materiałów bibliotecznych; kształtowanie postaw moralnych uczniów, ich stylu życia i systemu wartości;

° udzielanie pomocy w wyborze dalszego kierunku kształcenia się i w wyborze zawodu;

° rozwijanie różnych form samorządności i gotowości do pracy społecznej;

° udzielanie pomocy nauczycielom w pracy dydaktyczno - wychowawczej, zwłaszcza przez współdziałanie z nimi w przygotowaniu uczniów do samodzielnej pracy umysłowej i samokształcenia;

° pomaganie nauczycielom w doskonaleniu zawodowym, w dokształcaniu się i pracy twórczej;

° uczestniczenie w rozwijaniu kultury pedagogicznej środowiska przez gromadzenie, udostępnianie i popularyzowanie zbiorów z dziedziny wychowania.

b) opiekuńczo – wychowawczą poprzez:

° współdziałanie z nauczycielami, wychowawcami i lekarzem szkolnym w rozpoznawaniu uzdolnień i zainteresowań uczniów, ich osiągnięć i trudności, opóĄnień rozwojowych oraz określeniu przyczyn trudności w nauce i zaburzeń w zachowaniu;

° wspieranie prac mających na celu wyrównanie różnic w intelektualnym i kulturalnym rozwoju dzieci i młodzieży z różnych środowisk społecznych;

° rozpoznawanie aktywności czytelniczej, potrzeb i poziomu kompetencji czytelniczych uczniów, wykrywanie u potencjalnych czytelników przyczyn braku potrzeby czytania i udzielania pomocy w ich przezwyciężeniu;

° otaczanie opieką uczniów szczególnie zdolnych w ich poszukiwaniach czytelniczych;

° udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce, sprawiającym kłopoty wychowawcze, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

c) kulturalno - rekreacyjną poprzez:

° uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego uczniów;

° wspieranie kształtowania umiejętności odbioru wartości kulturalnych oraz ich tworzenia;

° zapewnienie pomocy organizacjom uczniowskim i kołom zainteresowań w organizowaniu czasu wolnego uczniów.

6. Kierunki pracy biblioteki. Biblioteka szkolna realizuje swoje zadania poprzez:

1) zaspakajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych;

2) podejmowanie różnorodnych form pracy dydaktyczno - wychowawczej z zakresu kierowania czytelnictwem oraz przysposobienia czytelniczego i informacyjnego;

3) koordynowanie procesu edukacji czytelniczej i procesu przygotowania uczniów do korzystania z informacji naukowej realizowanego przez szkołę i instytucję wychowania równoległego.

7. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza:

1)praca pedagogiczna, w skład której wchodzą:

a) udostępnianie zbiorów;

b) udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych, informowanie uczniów i nauczycieli o nowych nabytkach;

c) rozmowy z czytelnikami o książkach;

d) poradnictwo o wyborach czytelniczych, zachęcanie uczniów do świadomego doboru lektury i do jej planowania;

e) przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji (zgodnie z " Programem przysposobienia czytelniczego i informacyjnego uczniów w bibliotece szkolnej"), w formie pracy indywidualnej z czytelnikiem, zajęć grupowych (lekcji bibliotecznych)i w miarę możliwości - wycieczek do bibliotek pozaszkolnych;

f) udostępnianie nauczycielom, wychowawcom, opiekunom, organizacjom młodzieżowym i kołom zainteresowań potrzebnych im materiałów: udzielanie pomocy w przeprowadzaniu różnych form zajęć dydaktyczno - wychowawczych w bibliotece, pomoc w organizowaniu pracy z książką, czasopismem i ewentualnie z innymi dokumentami we wszystkich formach procesu dydaktyczno - wychowawczego oraz pomoc w przygotowaniu przez różne grupy społeczności szkolnej imprez czytelniczych;

g) inspirowanie pracy aktywu czytelniczego i jego szkolenie, przeprowadzeni dwa razy w roku szkolnym zajęć bibliotecznych dla każdego oddziału po uzgodnieniu z wychowawcą oddziału;

h)informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, przygotowanie analiz stanu czytelnictwa w szkole na posiedzenia Rady Pedagogicznej;

i) przeprowadzenie różnych form wizualnych informacji i propagandy książek;

j) organizowanie z aktywem bibliotecznym różnych form inspiracji czytelnictwa i rozwijania kultury czytelniczej uczniów, np. apeli bibliotecznych, dyskusji nad książkami, konkursów czytelniczych, spotkań z autorami i innych imprez czytelniczych.

k) przeprowadzenie 2godzin zajęć bibliotecznych w roku szkolnym dla każdego oddziału, po uzgodnieniu z wychowawcami oddziałów.

2) praca organizacyjna, która obejmuje:

a) gromadzenie zbiorów - zgodnie z profilem programowym i potrzebami szkoły;

b)ewidencje zbiorów - zgodnie z obowiązującymi przepisami;

c) selekcje zbiorów;

d)opracowanie biblioteczne zbiorów;

e)konserwacje zbiorów;

f)organizację warsztatu informacyjnego;

g)organizację udostępniania zbiorów;

h)planowanie, sprawozdawczość, odpowiedzialność materialną.

3)współpraca z rodzicami i instytucjami wychowania równoległego.

4)administracja i statystyka biblioteki:

a) prowadzenie dokumentacji;

b) uzupełnianie sprzętu i umeblowania;

c) aktualizacja kartoteki czytelników.

§ 30

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności:

kierownicze;

2) ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły Dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.


ROZDZIAŁ VI


Uczniowie

§ 31

1. Zasady przyjmowania uczniów do szkoły:

1) nauka w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa;

2) obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy ono 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 18 lat;

3) na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które przed dniem l września kończy sześć lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej;

4) decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;

5) w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok;

6) decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor szkoły publicznej, w której obwodzie dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;

7) za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również uczęszczanie dzieci i młodzieży do szkół specjalnych i klas specjalnych;

8) Dyrektor szkoły przeprowadza kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie tej szkoły, a w szczególności:

a) kontroluje wykonywanie obowiązków, a także współdziała z rodzicami w realizacji obowiązku;

b) prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego;

9) organ gminy prowadzący ewidencję ludności jest zobowiązany w ramach zadań własnych przesyłać właściwym Dyrektorom szkół informacje o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci w wieku od 3-12 lat;

10) rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:

a) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

b) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

c) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych.

11) zapis do klas pierwszych szkoły podstawowej dokonuje się z rocznym wyprzedzeniem;

12) nie spełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

13) szkoła umożliwia wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego.

§ 32

Uczeń ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą psychiczną i fizyczną oraz poszanowanie godności osobistej;

3) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym;

4) swobody wyrażania myśli, przekonań światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób;

5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów np. poprzez tworzenie gazetek wystawowych, kącików zainteresowań itp.;

6) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;

7) informacji o wymaganiach edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych i zasadach oceniania zachowania;

8) pomocy w przypadku trudności w nauce;

9) korzystania z poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego;

10) korzystania podczas zajęć z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki szkolnej;

11) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową w klasach i organizacjach szkolnych;

12) składania egzaminu poprawkowego, jeżeli w końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych; w wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych;

13) składania egzaminu klasyfikacyjnego na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów);

14) zwolnienia z nauki z następujących przedmiotów:

- wychowania fizycznego (zaświadczenie lekarza specjalisty); w ciągu jednego semestru, jednego roku lub całego cyklu kształcenia.

15) uzyskania informacji o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej;

16) uczeń ma prawo do poprawy ocen śródokresowych w terminie i w sposób ustalony z nauczycielem przedmiotu a jednej z ocen końcowo rocznych na egzaminie poprawkowym z wyjątkiem klasy programowo najwyższej;

17) Dzień Dziecka - dzień wolny od zajęć dydaktycznych, w którym podejmowane są działania o charakterze opiekuńczo- wychowawczym, realizujące potrzebę dziecka do aktywnego wypoczynku i zabawy, sprzyjające zdrowiu, rozwijaniu i doskonaleniu sprawności ruchowej uczniów (zawody sportowe).

§ 33

1. Uczeń ma obowiązek:

1) godnie reprezentować szkołę oraz systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i nie spóĄniać się;

2) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

3) odpowiadać za własne zdrowie (negować nikotynizm, alkoholizm, narkotyki), własne i cudze życie, własną higienę oraz prawidłowy rozwój psychiczny i fizyczny;

4) dbać o wspólne dobro szkoły, ład i porządek w klasie i szkole;

5) stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym, przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy, brutalności a także zarozumialstwu, plotkarstwu i lizusostwu;

6)na co dzień przestrzegać zasad higieny osobistej i estetyki wyglądu oraz ubierać się zgodnie z obowiązującymi w szkole normami:

a)strój ucznia jest czysty, zasłania plecy, brzuch, bieliznę osobistą, nie posiada symboli grup nieformalnych czy subkultur młodzieżowych, elementów obraĄliwych czy agresywnych,

b)na skórze ucznia nie ma tatuaży i napisów wykonanych długopisami czy pisakami,

c)włosy ucznia są czyste, uczesane, niefarbowane, niesklejone (np. żelem lub innymi substancjami),

d)uczeń nie nosi kolczyków w ciele, np. w nosie, pępku, na brwiach; dopuszcza się noszenie skromnych kolczyków w uszach przez uczennice,

e)uczeń w budynku szkoły nie nosi nakrycia głowy (czapka, kaptur),

f)uczeń na terenie szkoły zobowiązany jest zmieniać obuwie (buty sportowe na gumowych podeszwach, czyste, zasznurowane),

g)na zajęciach wychowania fizycznego ucznia obowiązuje strój i obuwie sportowe zgodne z wymogami ustalonymi przez nauczycieli wychowania fizycznego.

7) posiadać strój galowy, który ma obowiązek nosić w czasie:

a)uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego,

b)grupowych i indywidualnych wyjść poza teren szkoły o charakterze reprezentacyjnym,

c)imprez okolicznościowych, apeli szkolnych, sprawdzianów ponad przedmiotowych, dni wyznaczonych przez wychowawcę lub dyrektora szkoły.

d)Strój galowy stanowi:dla dziewcząt – ciemna spódnica i biała bluzka a dla chłopców – ciemne spodnie i biała koszula

e) Na terenie szkoły zabronione jest stosowanie makijażu i wyzywających ozdób, jeżeli obowiązek ten nie narusza prawa do wolności ucznia;

8) przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, lekceważeniu obowiązków ucznia;

9) uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych, przygotowywać się do nich oraz właściwie zachować się w ich trakcie.

10) twórczo rozwiązywać zadania i problemy zmierzające do przyswojenia treści programowych zgodnie z wymaganiami zawartymi w przedmiotowym systemie oceniania.

11) systematycznie przygotowywać się do zajęć.

12) prowadzić starannie zeszyty i wykonywać prace domowe zgodnie z wymaganiami nauczyciela uczącego.

13) uzupełniać braki w wiadomościach wynikające z nieobecności na zajęciach edukacyjnych.

14) przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych, wynikających ze specyfiki ich przeznaczeń (pracownie przedmiotowe, świetlica, biblioteka, sala gimnastyczna, szatnia szkolna , stołówka);

15) szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych pomieszczeń szkolnych.

16) troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd. Starać się utrzymać czystość i porządek na terenie szkoły;

17) obowiązkowo zmieniać obuwie w szatni szkolnej.

18) usprawiedliwiać, w określonym terminie i formie przez wychowawcę oddziału, nieobecności na zajęciach edukacyjnych.

a) zwolnienie ucznia z zajęć edukacyjnych może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodzica (prawnego opiekuna).

b) spóĄnienia ucznia na lekcje są usprawiedliwiane przez wychowawcę tylko w uzasadnionych przypadkach.

2. Obowiązki ucznia w zakresie korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.

1)uczeń może posiadać na terenie szkoły telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne wyłącznie za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) przekazaną wychowawcy klasy.

2)Na terenie szkoły telefon komórkowy służy uczniowi do kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) podczas przerw międzylekcyjnych.

3)Uczeń jest zobowiązany wyłączyć aparat przed wejściem do sali na czas trwania zajęć edukacyjnych.

4)Uczniom zabrania się wykorzystywania telefonów i urządzeń elektronicznych do robienia zdjęć i nagrywania.

5)Nauczyciel ma prawo zabrać telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne uczniowi, który nie przestrzega zasad zawartych pkt. 3 i pkt. 4.

6)Urządzenie przekazane wychowawcy klasy winno być odebrane przez rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

7)Za zaginiony telefon lub inne urządzenie elektroniczne szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

3. Uczeń, który swoim postępowaniem spowodował szkodę materialną innych osób lub szkoły, zobowiązany jest do pokrycia w całości lub w części wyrządzonej szkody.

§ 34

1.Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary;

1) za wzorową postawę ucznia wyrażającą się w aktywności w życiu szkoły, bardzo dobrych rezultatach w nauce, wzorowym zachowaniu w szkole i poza szkołą, uczeń ma prawo być nagradzany:

a) pochwałą wychowawcy wobec klasy;

b) pochwałą Dyrektora wobec całej szkoły;

c) listem pochwalnym do rodziców (opiekunów) ucznia;

d) upominkami książkowymi i dyplomami uznania z okazji zakończenia roku szkolnego;

e) ufundowaniem wycieczki przez Radę Rodziców (w miarę posiadanych środków finansowych);

f) warunki i zasady przyznawania wyróżnień uczniom klas I-III szkoły podstawowej ustala Rada Pedagogiczna;

g) uczeń otrzymuje promocję (kończy szkołę) z wyróżnieniem, jeżeli uzyska w wyniku rocznej klasyfikacji średnią ocen wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania co najmniej 4,75 i co najmniej dobrą ocenę zachowania, a uczeń kończący szkołę podstawową dodatkowo musi uzyskać co najmniej 30 punktów ze sprawdzianu kompetencji. Uczeń wyróżniony otrzymuje świadectwo z biało-czerwonym paskiem pionowym i nadrukiem " z wyróżnieniem".

2) za nieprzestrzeganie obowiązków, postanowień regulaminów oraz niniejszego statutu uczeń może być ukarany;

3) system kar:

a) nagana ustna udzielona przez wychowawcę klasy;

b) nagana pisemna udzielona przez wychowawcę klasy;

c) nagana na forum szkoły udzielona przez Dyrektora szkoły;

d) nagana pisemna udzielona przez Dyrektora szkoły;

e) nagana ustna Dyrektora szkoły udzielona w obecności rodziców;

f) zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, imprezach rozrywkowych w szkole oraz w organizowanych wycieczkach , wezwanie rodzica/ prawnego opiekuna dziecka do opieki nad uczniem podczas zajęć pozalekcyjnych lub wycieczki;

g) przeniesienie ucznia do innej klasy;

h) poniesienie kosztów wyrządzonych szkód;

i) przeprowadzenie na wniosek wychowawcy klasy sądu koleżeńskiego wobec ucznia naruszającego przepisy szkolne;

j) samodzielne wyznaczenie i wykonanie zadań przez ucznia za jego aspołeczne zachowanie;

k) przeniesienie ucznia do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty w przypadku wielokrotnych rażących naruszeń norm społecznego współżycia w szkole;

4) szkoła informuje rodziców o przyznanych nagrodach, a także zastosowaniu kary w terminie 7 dni (informacje o zastosowanych karach powinny być odnotowane przez wychowawcę klasy w dzienniku lekcyjnym);

5) tryb przyznawania wyróżnień ustala wychowawca z klasą i Radą Pedagogiczną na zebraniach klasowych (Rady Pedagogicznej);

6) tryb odwołania od kary:

a) uczeń ma prawo odwołania się od kary w ciągu 5 dni do:

- wychowawcy klasy

- Dyrektora szkoły poprzez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego

b) wykonanie kary może być zawieszone na wniosek odpowiedniego organu i za jego poręczeniem. Decydujący głos ma Dyrektor szkoły.

7) w przypadku ciężkich naruszeń postanowień regulaminów szkolnych i wobec braku pozytywnych zmian zachowania oraz wcześniej zastosowanych kar określonych w statucie, Dyrektor szkoły może wystąpić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły.


ROZDZIAŁVII


Nauczyciele i inni pracownicy

§ 35

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Do szczegółowych zadań nauczycieli, oprócz wymienionych w kompetencjach Rady Pedagogicznej, należy:

1) ustalanie ocen okresowych i rocznych;

2) ocenianie ucznia w sposób jawny i umotywowany;

3) informowanie ucznia na tydzień przed klasyfikacją o jego ocenach okresowych (rocznych);

4) opracowanie indywidualnego programu nauczania lub jego akceptowanie, jeśli jest opracowany poza szkołą;

5) ustalenie czasu i zasad uzupełniania przez ucznia różnic programowych przy przechodzeniu ucznia do innego typu szkoły, klasy wyższej, a także -jeżeli uczeń przechodzi ze szkoły niepublicznej;

6) wykonywanie zadań przydzielonych w arkuszu organizacyjnym szkoły;

7) wykonywanie innych zadań przydzielonych w ramach uposażenia zasadniczego i płatnych dodatków;

8) wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej, wnioskowanie o jego wzbogacenie i jego modernizację do Dyrektora szkoły, poprzez przedstawienie planu jego wykorzystania;

9) obiektywne wystawianie ocen zgodnie z kryteriami zawartymi w regulaminie wewnątrzszkolnego systemu oceniania;

10) przestrzeganie zasady, że ocena z przedmiotu może być wystawiona za wiadomości i umiejętności, natomiast przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia;

- nauczyciel jest bezstronny i obiektywny w ocenie uczniów oraz sprawiedliwy w traktowaniu wszystkich uczniów;

11) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów;

12) zobowiązanie się do podejmowania szkolenia celem przekwalifikowania się, zdobycia nowych kwalifikacji, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów mając na względzie potrzeby szkoły;

13) udział w spotkaniach nauczycieli metodyków;

14) wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań;

15) realizowanie programu kształcenia, wychowania i opieki w zakresie mu powierzonym w klasach w celu osiągnięcia w stopniu optymalnym celów szkoły ustalonych w statucie, programach i planach pracy szkoły;

16) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej przedmiotu, prowadzonych zajęć oraz dokumentacji wychowawcy klasy;

17) odpowiedzialność za:

a) postępy w nauce w zakresie nauczanego przedmiotu stosownie do realizowanego programu;

b) stan warsztatu pracy (klasopracowni, której jest opiekunem), sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych;

c) życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;

18) przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy oraz wykonywanie poleceń służbowych wydawanych przez Dyrektora szkoły.

19)zapoznanie z aktualnym stanem prawnym w oświacie,

20)kontrolowanie uczniów wchodzących na dyskotekę,

21) dbanie o poprawność językową własną i uczniów,

22) przedstawianie sprawozdań z realizacji powierzonych mu zadań edukacyjnych oraz przedstawianie ich na zebraniach rady pedagogicznej szkoły podsumowujących prace szkoły za poszczególne okresy każdego roku szkolnego,

3. Nauczyciel ma prawo:

1) decydować w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu (prowadzeniu zajęć);

2) decydować o ocenie bieżącej semestralnej i rocznej postępów w nauce i zachowaniu uczniów;

3) wnioskować w sprawie wyróżnień, kar regulaminowych uczniów oraz udzielać ich zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.

4) ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.

4. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół klasowy, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb oraz modyfikowanie go pod koniec roku szkolnego. Przewodniczącego zespołu klasowego powołuje dyrektor na wniosek członków tego zespołu.

5. Oddziałem opiekuje się nauczyciel- wychowawca.

6. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

7. Zadania nauczyciela-wychowawcy:

1) programowanie i organizacja procesu wychowania w zespole, w szczególności:

a) tworzenie warunków do rozwoju uczniów, przygotowanie do życia w zespole, rodzinie i społeczeństwie;

b) rozwiązywanie konfliktów w zespole klasowym, a także między wychowankami, a społecznością szkoły;

c) podejmowanie działań wdrażających zespół klasowy do samowychowania i samorządności.

2) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie, koordynacja ich działań wychowawczych i profilaktycznych, organizacja indywidualnej opieki nad uczniami z trudnościami w nauce;

3) współpraca z rodzicami wychowanków, informowanie ich o wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowania, włączanie rodziców w programowe i organizacyjne sprawy klasy;

4) z uwagi na środowiskowe warunki uczniów organizowanie odwiedzin w domach wg potrzeb;

5) prowadzenie dokumentacji klasowej i każdego ucznia (dziennik, arkusz ocen, świadectwa szkolne)

8. Uprawnienia nauczyciela-wychowawcy:

1) współdecydowanie z samorządem klasowym i rodzicami o programie i planie działań wychowawczych;

2) uzyskiwanie pomocy merytorycznej i psychologiczno - pedagogicznej od Dyrektora szkoły;

3) ustalanie oceny zachowania ucznia zgodnie z regulaminem wewnątrzszkolnego systemu oceniania;

4) stosowanie własnych form nagradzania i motywowania ucznia w porozumieniu z klasową radą rodziców i dyrekcją szkoły;

5) wnioskowanie do dyrekcji szkoły, służby zdrowia i placówek specjalistycznych w sprawach dotyczących rozwiązania problemów zdrowotnych swoich wychowanków.

9. Nauczyciel - wychowawca odpowiada:

1) służbowo przed Dyrektorem szkoły za osiąganie celów wychowawczych w swojej klasie;

2) za integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego klasy i szkoły;

3) za poziom opieki i pomocy indywidualnej wychowankom będącym w trudnej sytuacji szkolnej i rodzinnej;

4) za prawidłowość prowadzenia dokumentacji uczniowskiej swojej klasy.

10. Formy spełniania zadań nauczyciela-wychowawcy są dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

11. W szkole wychowuje i daje przykład swoim zachowaniem każdy pracownik.

§ 37

1. Zakres zadań innych pracowników szkoły:

1) Praktykanci oraz osoby skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach odbywania stażu lub przygotowania zawodowego:

a) prowadzenie dokumentacji zgodnie z " Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt";

b) wypisywanie legitymacji służbowych i ubezpieczeniowych;

c) pisanie na komputerze - prace zlecone przez Dyrektora szkoły;

d) staranne przechowywanie teczek z pismami;

e) rozliczanie znaczków na bieżąco w oparciu o własną korespondencję;

f) przestrzeganie tajemnicy służbowej;

g) pisanie umów i spraw związanych z ewidencją osobową pracowników;

h) inne zadania i prace zlecone przez Dyrektora szkoły;

2) Intendentka:

a) zaopatruje świetlicę w artykuły żywnościowe i materiały gospodarcze;

b) prowadzi magazyn żywnościowy i gospodarczy;

c) prowadzi karty żywnościowe i materiałowe;

d) zakupuje i wydaje z magazynu produkty;

e) przechowuje produkty i jest odpowiedzialna za ich stan;

f) opracowuje jadłospisy;

g) sporządza na bieżąco raporty dzienne;

h) wykonuje inne zadania i prace zlecone przez Dyrektora szkoły ;

i) przestrzega dyscypliny pracy, zasad bhp oraz właściwego wykorzystania czasu pracy;

j) prowadzi księgowość w zakresie obrotu środkami finansowymi i artykułami spożywczo-przemysłowymi.

3) WoĄna:

a) bezpośrednim przełożonym woĄnej jest Dyrektor szkoły;

b) czas pracy woĄnej szkolnej wynosi 40 godzin tygodniowo, od godziny 6.30 do godz. 14.30. W razie potrzeby woĄna szkolna jest obowiązana do wykonywania zleconych jej prac lub pełnienia dyżurów w czasie wolnym od zajęć, za które przysługuje dzień wolny dodatkowy. WoĄna zobowiązana jest do pełnienia pracy w szkole w taki sposób, aby przez zaniedbanie swoich czynności nie spowodować zakłóceń w pracy personelu nauczycielskiego.

c) w czasie trwania zajęć lekcyjnych nie wolno opuszczać terenu szkoły bez zezwolenia Dyrektora szkoły.

d) woĄna dba o bezpieczeństwo w szatni od godziny 7.00 do czsu zakończenia zajęć w szkole.

e) woĄna szkolna obowiązana jest do pełnienia pracy w czasie, miejscu i charakterze określonym przez dyrektora szkoły.

f) woĄna szkolna zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji wydawanych środków czystości służących do utrzymania należytego porządku w obiekcie szkolnym i placu przyległym.

g) woĄna pomaga kucharce w wydawaniu posiłków .

h) otwiera i zamyka budynek szkolny(zgodnie z przypisanym wykazem powierzonych kluczy).

i) odpowiada za ład i porządek w:gabinecie dyrektora szkoły, pokoju nauczycielskim, świetlicy szkolnej, szatni , przedszkolu oraz boisku szkolnym i terenie przyległym do szkoły;.

j) bierze udział w pracach porządkowych młodzieży na terenie szkoły.

k) odnosi korespondencję szkoły.

l) współpracuje z nauczycielami, dyrekcją szkoły i kieruje interesantów do dyrektora szkoły.

m) w czasie zimy usuwa śnieg przed szkołą, posypuje piaskiem chodniki w celu zlikwidowania gołoledzi.

n) usuwa nieczystości z koszy terenowych.

o) przegląda zamki drzwiowe, zgłasza nieprawidłowości konserwatorowi lub dyrektorowi szkoły.

p) do wykonywania prac otrzymuje narzędzia, za które odpowiada materialnie.

r) wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora szkoły lub inne osoby pełniące nadzór kierowniczy w szkole.

s) zamiata korytarze szkolne i utrzymuje ład i porządek na terenie całej szkoły po każdej przerwie do czasu rozpoczęcia pracy sprzątaczek szkolnych.

4) Sprzątaczka

a) czas pracy sprzątaczki trwa 30 godzin tygodniowo i zawiera się w godzinach 12.00 – 18.00 ( w wyjątkowych sytuacjach dyrektor szkoły może zlecić inne godziny wykonywania czynności służbowych),

b) pracownik przestrzega dyscypliny pracy, zasad bhp oraz właściwie wykorzystuje czas pracy,

c) codziennie wykonuje czynności niezbędne dla utrzymania czystości pomieszczeń szkoły oraz terenu przyszkolnego,

d) stale dba o czystość okien, drzwi, lamperii, mebli oraz terenu placu szkolnego (opróżnianie koszy, grabienie liści, utrzymywanie trawników itp.)

e) stale opiekuje się kwiatami w pomieszczeniach szkoły jak też roślinami rosnącymi na terenie placu szkolnego.

f) Stale dba o należytą czystość pomieszczeń sanitarnych oraz zamontowanych tam urządzeń ( o ewentualnych usterkach technicznych niezwłocznie informuje konserwatora a w szczególnych wypadkach dyrektorach szkoły).

g) Odpowiada materialnie za sprzęt i urządzenia na swoim odcinku pracy.

h) Odpowiada za należyte zabezpieczenie pomieszczeń na swoim odcinku pracy (przed końcem pracy sprawdza zamknięcie okien, drzwi oraz zabezpieczenie instalacji wod.-kan. i elektrycznej).

i) Po uzgodnieniu z dyrektorem wykonuje prace zlecone przez nauczycieli w ramach swoich uprawnień i obowiązków.

j) Zobowiązany jest do informowania dyrektora szkoły o wszystkich zauważonych usterkach i nieprawidłowościach występujących na terenie szkoły i placu przyległego dotyczących jego zakresu czynności.

k) Zobowiązany jest do wykonywania innych prac zleconych przez dyrektora szkoły.

l) Został przeszkolony w zakresie obsługi urządzeń występujących na jego odcinku pracy.

m) Zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy zawodowej.

n) Zobowiązuje się do wykonywania swoich obowiązków z należytą starannością i dbałością.

1) Konserwator

a ) czas pracy konserwatora wynosi 20 godzin tygodniowo ( w wyjątkowych przypadkach dyrektor szkoły może zlecić wykonywanie czynności służbowych w innych godzinach niż ustalono – także w dni wolne od pracy oraz dni świąteczne).

b) pracownik przestrzega dyscypliny pracy, zasad bhp oraz właściwie wykorzystuje czas pracy.

c) codziennie wykonuje czynności związane z przeglądem obiektu pod kątem powstałych usterek i awarii.

d) usuwa powstałe awarie, usterki w obiekcie i w sprzęcie.

e) nadzoruje stan zbiorników (nieczystości płynnych i stałych), informuje dyrektora szkoły i wzywa wóz asenizacyjny.

f) Wymienia żarówki, naprawia gniazda wtykowe i wyłączniki świetlne.

g) Naprawia urządzenia sanitarno–kanalizacyjne i sanitarne w razie potrzeby.

h) Naprawia i wymienia uchwyty okienne, uszczelnia okna.

i) Konserwuje urządzenia c.o.

j) Wykonuje czynności zlecone przez opiekunów pracowni szkolnych i pozostałych pomieszczeń, odnotowanych w zeszycie szkolnych zleceń.

k) Odśnieża chodniki w czasie zimy,

l) Kosi trawniki szkolne.

ł) Dba o ład i porządek na stanowisku pracy.

m) Dba o konserwację i właściwą eksploatację powierzonych narzędzi.

n) Wykonuje inne czynności wynikających z potrzeb szkoły zleconych przez dyrektora szkoły.

o) Kontroluje sprawność i naprawia urządzenia i sprzęt szkolney. Wymienia szyby w razie potrzeby.

p) Czas pracy – 20 godz. tygodniowo.

r) Konserwator podlega służbowo bezpośrednio dyrektorowi.

s) Okresowo konserwuje (malowanie) elementy metalowe (ogrodzenie, drzwi) i drewniane – drzwi, ławki itp.

t) zobowiązany jest do informowania dyrektora szkoły o wszystkich zauważonych usterkach i nieprawidłowościach występujących na terenie szkoły placu przyległym do szkoły.

u) zobowiązany jest do zachowania tajemnicy zawodowej.

w) zobowiązany jest do wykonywania swoich obowiązków z należytą starannością i dbałością.

6) Kucharka szkolna :

a) Odpowiada za całokształt pracy kuchni.

b) Odpowiada za ilościowe pobranie produktów od intendentki zgodnie z kartoteką.

c) Dba o dobre jakościowo produkty pobierane do przygotowywania posiłków.

d) Odpowiada za jakość sporządzanych posiłków i punktualność ich wydawania.

e) Odpowiada za stan sanitarno–higieniczny pomieszczeń kuchni, zaplecza, naczyń i wydawanych posiłków.

f) Dba o prawidłowy rozdział posiłków (jednakowe porcje żywnościowe).

g) Jest obecna przy układaniu jadłospisów i przestrzega je.

h) Dba o estetykę ubioru – fartuch, nakrycie głowy.

i) Pozostałości po posiłkach przechowuje w odpowiednim do tego miejscu i odpowiednich pojemnikach.

j) Wykonuje inne czynności wynikające z potrzeb szkoły – zleconych przez dyrektora za wyjątkiem posług prywatnych.

k) W okresie ferii i wakacji letnich wykonuje prace zlecone przez dyrektora szkoły.

l) Czas pracy wynosi 40 godzin tygodniowo i zawiera się w godzinach: 6.00 – 14.00(w wyjątkowych sytuacjach dyrektor może zlecić inne godziny wykonywania czynności służbowych).

ł) Kucharka podlega służbowo bezpośrednio dyrektorowi.

m) Pracownik przestrzega dyscypliny pracy, zasad bhp, oraz właściwie wykorzystuje czas pracy,

n) Zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania zasad racjonalnego żywienia zbiorowego,

o) odpowiada materialnie służbowo za: jakość posiłków, ilość posiłków, sprzęt kuchenny, bezpieczeństwo i higienę prac w kuchni, zabezpieczenie żywności w kuchni i magazynku przed ewentualnym przywłaszczeniem przez inne osoby, właściwe pobieranie prób żywnościowych i ich przechowywanie, otrzymane artykuły żywnościowe, przetwarzanie artykułów w odpowiednim czasie tak, aby zachowały świeżość czyli w dniu wydania posiłków z nich wykonywanych, sprzęt i urządzenia na swoim odcinku pracy.

p) odpowiada za należyte zabezpieczenie pomieszczeń na swoim odcinku pracy (przed końcem pracy sprawdza zamknięcie okien, drzwi oraz zabezpieczenie instalacji wodno – kanalizacyjnej i elektrycznej).

r) po uzgodnieniu z dyrektorem wykonuje prace zlecone przez nauczycieli w ramach swoich uprawnień i obowiązków.

s) zobowiązany jest do informowania dyrektora szkoły o wszystkich zauważonych usterkach i nieprawidłowościach występujących na terenie szkoły i placu przyległego dotyczących jego zakresu czynności.

t) zobowiązany jest do wykonywania innych prac zleconych przez dyrektora szkoły.

u) został przeszkolony w zakresie obsługi urządzeń występujących na jego odcinku pracy.

w) zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy zawodowej.

z) zobowiązuje się do wykonywania swoich obowiązków z należytą starannością i dbałością.

7) Pomoc nauczyciela przedszkola:

Do obowiązków pomocy nauczyciela należy :

a) wypełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków przedszkola, dotyczących higieny osobistej, dokarmiania dzieci, rozbierania i ubierania ich,

b) uczestnictwo w zajęciach zespołowych prowadzonych przez nauczyciela oraz pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzaniu,

d) pomoc w przygotowaniu akcesoriów do zajęć,

e) czuwanie wspólnie z nauczycielem nad bezpieczeństwem dzieci.

8) Wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do dbania za bezpieczeństwo dzieci i uczniów.


ROZDZIAŁ VIII


§ 38

Wewnątrzszkolny System Oceniania

1.Wewnątrzszkolny System Oceniania, Klasyfikowania i Promowania Uczniów stanowi załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zajezierzu.


ROZDZIAŁ IX


Postanowienia końcowe

§ 39

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy. Obsługę finansową szkoły prowadzi organ prowadzący.

3. Wszelkie zmiany w statucie wprowadzane są uchwałą Rady Pedagogicznej.

§ 40

1. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice sobie tego życzą:

a) Życzenie wyrażone jest w najprostszej formie, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione,

b) Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi,

c) Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy potwierdzone przez władze kościelne,

d) Nauczyciela religii zatrudnia dyrektor szkoły, na podstawie imiennego, pisemnego skierowania wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa diecezjalnego lub zwierzchników kościołów w przypadku innych wydań,

e) Nauczyciel religii wchodzi w skład Rady Pedagogicznej,

f) Nauczyciel ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, wcześniej ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania,

g) Nauczyciel religii ma obowiązek wypełniania dziennika lekcyjnego,

h) Nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo,

i) Ocena religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym,

j) Ocena z religii nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy,

k) Ocena z religii jest wystawiona wg regulaminu oceniania przyjętego przez szkołę, w klasach I-III ocena wyrażona jest stopniem,

l) Uczniowie uczęszczający na lekcje religii otrzymują trzy kolejne dni zwolnienia zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych,

m) Nadzór pedagogiczny nad nauczycielem religii, w zakresie metodyki nauczania i zgodność z programem , prowadzi dyrektor szkoły oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zajezierzu


Informacje MEN
MEN

Strony warte odwiedzenia
Mazowieckie Koratorium Oświaty
OKE Waw
Hermes
SIOCopyright ©: D. Kwieciński Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zajezierzu aktualizacja: 2011-11-08 18:19:25